MARKOM2020 er avsluttet – men satsingen fortsetter

MARKOM2020 er avsluttet – men satsingen fortsetter

Petter Aasen - styreleder MARKOM II

MARKOM II tar stafettpinnen videre, og fortsetter å utvikle kvalitet og relevans innen maritim kompetanse.

Sluttrapporten fra det statlige utviklingsprosjektet MARKOM2020 er nå tilgjengelig, og det markerer slutten på et 10 år langt arbeid som har løftet norsk maritim profesjonsutdanning til 2020-nivå.

Ved siste tildeling av prosjektmidler fikk prosjektet krav fra Kunnskapsdepartementet om ekstern evaluering av prosjektet, og i selskapet Ideas2Evidence sin konklusjon fremkommer det blant annet:

– MARKOM2020 har gjennom en lang rekke tiltak gitt den maritime profesjonsutdanningen et betydelig løft. De har oppnådd mange av sine resultatmål, blant annet bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, kompetanseheving av ansatte og et helhetlig studieløp.

Men selv om Markom2020 nå er avsluttet, fortsetter satsingen på maritim kompetanse for fullt.

MARKOM II viderefører nemlig arbeidet fra MARKOM2020, men denne gangen i form av et program underlagt HK-dir. Her vil alle de eksisterende partnerne fremdeles samarbeide om større nasjonale prosjekter med næringslivet sterkt representert.

Det nye programmet er organisert som et konsortium med tilhørende styre, og USN fortsetter som koordinatorinstitusjon. Styret søker dermed om midler til tiltak på vegne av konsortiet. HK-dir behandler deretter søknadene, og overfører midlene til USN som formidler dem videre til hvert prosjekt.

Dette sier styreleder i MARKOM II og rektor ved USN, Petter Aasen, om programmet:

– Maritim næring er i vekst og stor omstilling. Næringen har behov for ny kompetanse og forskningsbasert utvikling. For å kunne levere riktig kompetanse er vi nødt til å samarbeide med næringen om både forskning og utdanning. Det er også avgjørende at vi viderefører samarbeidet om
maritim utdanning og forskning i og mellom UH- og HYU-sektoren, som ble bygget opp under forrige nasjonale maritime satsing, MARKOM 2020. Den nye satsningen setter oss i stand til å styrke dette samarbeidet ytterligere. Tett dialog med maritim næring skal sikre relevans i kunnskaps- og kompetanseutviklingen. Satsningen er avgjørende for et videre løft i maritim profesjonsutdanning, som skal møte framtidens muligheter og utfordringer innenfor en næring der Norge ønsker å være verdensledende.

Satsingen har en tidshorisont på fem år fra 2022 til 2027.