PMK-2022_10029 – Maritimt Førstelektorprogram

PMK-2022_10029 – Maritimt Førstelektorprogram

Dette prosjektet dreier seg om å heve førstestillingskompetansen til universitetslektorer som underviser innen de maritime konvensjonsutdanningene for nautikk og maskin. Dette er utdanninger som har en klart yrkesrettet tilnærming og dernest kan karakteriseres som profesjonsutdanninger. For at de maritime utdanningsinstitusjonene skal kunne tilby utdanninger med høy faglig kvalitet – kreves det også fagpersoner som har relevant yrkesfaglig kompetanse kombinert med høy pedagogisk- og forskningsbasert kompetanse. 

Det er i dag 15 universitetslektorer ved UiT, USN, NTNU og HVL som kan kvalifisere seg mot førstestillingskompetanse. 

Dette kan gjøres via to karriereveier: enten via doktorgradsprogrammene som kan karakteriseres som formaliserte og disiplinorienterte forskningsprogram hvor man søker opptak til program som for eksempel Ph.d. felles grad i nautiske operasjoner. Eller man kvalifiserer seg til førstelektor som er et stillingsopprykk man søker dersom en kan dokumentere et forsknings og pedagogisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang minst tilsvarer nivå for doktorgrad. Førstelektorkvalifisering er mer pedagogisk og utviklingsorientert og er derfor en viktig førstestillingskompetanse å inneha for de maritime profesjonsutdanningene. 

Det er behov for flere førstelektorer og førstestillingskompetanse på alle maritime institusjonene som leverer maritim konvensjonsutdanning. Et etablert og formalisert førstelektorprogram vil tydeliggjøre denne en satsning mot profesjonsbasert kunnskap. Samarbeid mellom institusjonene hvor man henter de beste kapasitetene innenfor programmets komponenter vil bidra en god kvalitet, like opptakskrav og evalueringskriterier. Prosjektmål og forventede resultater Formålet med dette tiltaket er å styrke førstestillingskompetanse blant de som allerede er tilsatt som universitetslektorer med den hensikt å: 

  1. Styrke den handlingsbaserte kunnskapen innen høyere utdanning som er mest hensiktsmessig gjennom et førstelektor-løp som har større fokus på den pedagogiske utviklingen sammenlignet med det disiplinorienterte Ph.d.-løpet. 
  1. Utvikle et enda mer robust fagmiljø for maritim profesjonsutdanning med økt fokus på pedagogisk utviklingsarbeid på høyt faglig nivå. 
  1. Bidra til mer forskningsbasert undervisning knyttet kjernefagene eller profesjonsfagene på de maritime profesjonsutdanningene. 4) Kunne tilby et hensiktsmessig og attraktivt karriereløp for universitetslektorer som allerede er ansatt i institusjonene og har operativ erfaring eller praksis fra fagfeltet.