PMK-2022_10033 – Individuelle kompetansehevingstiltak 

PMK-2022_10033 – Individuelle kompetansehevingstiltak 

Dette prosjektet samler individuelle kompetansetiltak i UH-institusjonene UiT, USN, NTNU og HVL. Prosjektet bidrar til mål 5: «kompetanseheving for undervisere for å møte endrede krav i de maritime utdanningene». Arbeidet som gjøres, er individuelt, og det er den enkelte som legger opp en plan for sitt kompetansehevingsløp. 

Bakgrunnen for prosjektet er kravene som stilles til UH-institusjonene i Studietilsynsforskriften til minimum mastergrad for de som underviser på bachelornivå, og at en viss andel av de ansatte ved institusjonen og i programmet skal ha førstekompetanse. For mastergrader er kravene enda strengere, og det stilles blant annet krav til professorkompetanse blant en andel av dem som underviser. Dette prosjektet er ment å imøtekomme disse kravene. I maritim utdanning er det en kjent utfordring at de maritime kjernefagene navigasjon, marinteknisk drift og last kommer med et dobbelt sett krav til akkreditering. For det første skal de ansatte innenfor disse fagene oppfylle kravene i STCW-konvensjonen. I høyere norsk maritim utdanning vil det si at de må dekke kravene til D1- eller M1-sertifikat. Det krever en god del fartstid. I tillegg stilles det altså i Studietilsynsforskriften, som alle institusjoner i norsk høyere utdanning må oppfylle, kompetansekrav til de ansatte. Det er fremdeles slik at få norske sjøfolk har mastergrad. 

Det betyr at kompetansehevingen må skje i den enkelte institusjon, og dette prosjektet skal imøtekomme dette.