PMK-2022_10016 – MARKOM II – Programutvikling

PMK-2022_10016 – MARKOM II – Programutvikling

MARKOM II som er en videreføring av MARKOM 2020 som var det største kompetanseutviklingstiltaket innen maritim profesjonsutdanning i Norge noensinne. Alle høgskoler, universiteter og fagskoler som tilbyr maritim utdanning i Norge er i dag med i samarbeidet. I norsk sammenheng er samarbeidsmodellen unik innenfor bransjespesifikk kompetanseutvikling på høyere utdannings- og fagskolenivå. Modellen bidrar til strukturell og kvalitativ utvikling innenfor maritim profesjonsutdanning og profesjonsrettet, praksis nær forskning. 

Programutviklingsprosjektet er for å sikre og ivareta samarbeidet og framdriften i programmet. Programutviklingsprosjektet består av både programledelse og arbeidsgruppe. Programledelsen koordinerer arbeidet i programmet og sørger for gode samhandlingsarenaer og kommunikasjon mellom alle institusjonene og med maritim næring. Samordning og oppfølging av aktiviteter og prosjekter i programmet var en viktig faktor for tidligere suksessen i Markom 2020 og er en oppgave som programledelsen nå viderefører. Programledelsen vil bidra aktivt i arbeidet med spredning av prosjektresultater blant annet ved å opprette websider, sende ut nyhetsbrev og delta på arrangementer som er relevante for programmet og arbeidet til programledelsen. Programledelsen har jevnlige dialog med videregående skole og deltar i utviklingsarbeid sammen med dem. 

For å sikre samarbeid mellom institusjonene på det faglige nivået har konsortiet beskrevet arbeidsgruppen i konsortiumavtalen: «I samråd med styret kan koordinator også opprette en egen arbeidsgruppe for å bidra til utvikling av samarbeidsprosjekter. Arbeidsgruppen består av fagpersoner representert fra hver av institusjonene i konsortiet. Arbeidsgruppens arbeid ledes av programledelsen for MARKOM II. Arbeidsgruppen skal bidra i arbeidet med å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom fagmiljøene, fremme forslag til prosjekter for styret og bidra i arbeidet med gjennomlesing og innstilling av prosjektsøknader. Arbeidsgruppen må være utviklingsorientert og være en arena for faglig kommunikasjon. Arbeidsgruppen har fysiske og digitale møte sammen med programledelsen. Arbeidsgruppen består 14 representanter: 8 fra fagskoler, 4 fra UH og 2 fra næringen. Medlemmer fra arbeidsgruppen deltar også i møter med næringen.