PMK-2022_10020 – Ny Maritim Kompetanse – Ny teknologi inn i det grønne skiftet

PMK-2022_10020 – Ny Maritim Kompetanse – Ny teknologi inn i det grønne skiftet

Maritim teknologi er i rask utvikling. Skolene har utfordringer med å følge med og næringen etterspør mer oppdatert kompetanse i ny teknologi hos studentene våre. Tradisjonell utdanning, hvor STCW legger føringene, blir mer og mer utdatert. Faglærerne har behov for kompetanseheving utover STCW, og bransjen etterspør etterutdanning for seilende personell. 

Ny Maritim Kompetanse (NMK) skal videreutvikle erfaringene fra tidligere MARKOM prosjekter hvor det var involvert flere leverandører, fagpersoner og rederier. Det er opparbeidet et solid nettverk og vi har god dialog om samarbeidsavtaler med flere leverandører innen utvikling, produksjon og bruk av ny teknologi. 

NMK er et proaktivt prosjekt som samarbeider med maritime fagskoler, universitet og høyskoler. Vi tilbyr ny kompetanse til studenter og faglærere. Vi er til stede hos samarbeidspartnere når teknologi utvikles, tas i bruk og erfaringer dokumenteres. Læringsmateriell utvikles i samarbeid med bransjen. Innholdet kan brukes til opplæring og etterutdanning av maritimt personell. 

Ny grønn teknologi tilrettelegges underveis for synkron og asynkron bruk av innholdet i maskineri, elektro, vedlikehold, kontroll av skipets drift, navigasjon, engelsk og HMS. 

Det legges opp til årlig digital fagdag hos samarbeidspartnere, hvor teknologien demonstreres og lærerne og studenter kan delta interaktivt. NMK skal levere innhold til undervisning som kan tilpasses av faglærer og være forankret i driftsplanene. Spredning av innholdet gjøres på nettside hvor det tilrettelegges for deling på den enkelte skoles LMS. NMK skal utvikle konseptet Digitalt Skoleskip der man kan følge utvalgte skip i den daglige drift og dets driftsparametere.