PMK-2022_10034 – Seminarrekke for utvikling av problembasert forskning i nautiske operasjoner 

PMK-2022_10034 – Seminarrekke for utvikling av problembasert forskning i nautiske operasjoner 

Den nasjonale maritime strategien (Maritim21) bygger på at «Norge skal være en verdensledende maritim nasjon i 2030 gjennom å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet». Dette forutsetter at Norge som nasjon gjennom forskningen er tidlig ute med nye innovative løsninger, og at forskningsresultatene tilbakeføres til maritim utdanning, slik at vi imøtekommer den maritime næringens fremtidige behov. Et godt fungerende og koordinert samarbeid mellom forskning, utdanning og industri er en forutsetning for å realisere dette. 

Som en del av den nasjonale satsningen ble doktorgradsstudiet (Ph.d.) i nautiske operasjoner opprettet i 2016. Det ble i den forbindelsen utarbeidet en felles forskningsstrategi. I denne forskningsstrategien er tverrfaglig forskningssamarbeid mellom akademia, samarbeid med den maritime næringen og kompetanseutvikling strategiske prioriteringer, og er dermed sammenfallende med den nasjonale strategien. 

De maritime forsknings- og utdanningsmiljøene har stor geografisk avstand, noe som har gjort det vanskelig å klare å etablere et reelt forskningssamarbeid. For å kunne realisere strategien har vi sett behov for å ha felles samarbeidsarenaer der maritim forskning, utdanning og industri kan møtes for å utvikle nye felles forskningsprosjekt. I dette prosjektet vil det etableres faste arenaer for samarbeid med målsetning at det årlig utarbeides to felles forskningssøknader med eksternfinansiering. 

Det er satt sammen en arbeidsgruppe med to representanter fra hver institusjon. Hver institusjon stiller med representanter fra naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig retning slik at vi sikrer tverrfaglighet. Arbeidsgruppen består av erfarne forskere og nyutdannede fra doktorgradsprogrammet slik at vi samtidig ivaretar karriereutvikling og kompetansehevning. Arbeidsgruppen vil i oppstarten (januar 2023) utvikle konseptet for en årlig seminarrekke for å koordinere samarbeidet mellom forskning, utdanning og industrien.