PMK-2022_10021 – Arbeidsrett til sjøs

PMK-2022_10021 – Arbeidsrett til sjøs

Dette prosjektet tar for seg Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) og Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Prosjektet er nyttig for personale som underviser på de maritime fagskoler, høyskole og universiteter. Det er et omfattende emne som krever kontinuerlige oppdateringer, slik at studentene skal kunne ha god kompetanse innenfor feltet når de tiltrer arbeidslivet.

En rekke internasjonale konvensjoner stiller krav til bl.a. skipets konstruksjon og utrustning, til de som arbeider om bord på skip, til beskyttelse av miljøet og til sjøfolks levevilkår. Det pågår en uavbrutt utvikling på de tekniske, operative, miljømessige, økonomiske og sosiale områdene som påvirker skipsfarten.