PMK-2022_10003 – USN – IMA Utvikling av skybaserte maritime øvelser i ett nasjonalt maritimt kompetansenettverk

PMK-2022_10003 – USN – IMA Utvikling av skybaserte maritime øvelser i ett nasjonalt maritimt kompetansenettverk

Prosjektet, utvikling av skybaserte maritime øvelser i ett nasjonalt maritimt kompetansenettverk, er en videreføring av MARKOM-prosjektene, Sky basert simulatortrening og digitalisering og grønn skipsfart, som ble gjennomført under Covid-19. I disse prosjektene ble simuleringsøvelser for maskinrom og navigasjon utviklet og testet på studenter. Vår erfaring fra dette utviklingsarbeidet er at innføring av sky basert simulering fører til dobling av tid til simuleringsøvelser. Videre ser vi at skybaserte øvelser bidrar til å avlaste simuleringen på de stasjonære pc ’er på lab (desktoper), da studentene får mulighet til å gjøre simuleringen hvor som helst og når som helst. Bruk av skyløsninger i klasserom, kan også spare institusjonene for kostbare lisenser/utstyr til desktoper.

Prosjektets formål er å bidra til at de maritime utdanningsinstitusjonene i Norge utnytter alle ressursene som er avsatt til maritim simulering best mulig, samt å øke tilgjengeligheten og fleksibiliteten av øvelsene. Samtidig skal prosjektet medvirke til at utdanningsinstitusjonene er i front med hensyn til bærekraftige-, digitale- og grønne løsninger. Prosjektets hovedaktiviteter vil være å utvikle, kvalitetssikre og dokumentere øvelser for ulike simuleringsplattformer. Herunder utforske hvordan øvelsene fungerer som læringsverktøy og hvordan de kan anvendes på nye måter inn mot «tradisjonell» klasseromsundervisning. Og sist, men ikke minst, å bygge et sterkt nasjonalt kompetansenettverk. Forventede resultater av prosjektet er økt undervisningskvalitet, økt kunnskap om digitale læringsaktiviteter, mer fleksible studier, økt læringsutbytte hos studentene, økt samarbeid og erfaringsdeling mellom utdanningsinstitusjonene og næringen. Prosjektet skal ledes Universitetet i Sørøst-Norge.

Deltakere i prosjektet er: Norges arktiske universitetet, Nord universitet, Fagskolen i Nordland, Fagskolen i Vestfold og Telemark, Fagskolen i Møre og Romsdal, Trøndelag høyere yrkesfagskole og Fagskulen på Vestlandet.