PMK-2022_10012 – USN – IMA videreutvikling av fagdisiplinen lastebehandling av skip

PMK-2022_10012 – USN – IMA videreutvikling av fagdisiplinen lastebehandling av skip

Formålet med prosjektet «videreutvikling av fagdisiplinen lastebehandling av skip» er i første delen av prosjektet å danne en mindre arbeidsgruppe av de som jobber med lastelære innenfor de høyere maritime utdanningsinstitusjonene for å sammen utvikle nye læringsressurser. 

Helt konkret blir det anskaffet oppdaterte digitale simuleringsverktøy for nye skipstyper (PSV og LNG). Videre må arbeidsgruppen samle inn materiale fra den maritime næringen for å bygge relevante og oppdaterte simuleringsscenarioer. Det må også lages relevant faglitteratur. Dette gir et grunnlag til å tilføre fagdisiplinen nytt innhold og øker kvaliteten og relevans mot næring. Neste del av utviklingen er å lage et tilpasset undervisningsopplegg basert på det nye undervisningsmaterialet. Dette iverksettes som en undervisningspilot på arbeidsgruppens egne studenter våren og høsten 2023. Arbeidsgruppen ønsker å kvalitetssikre at de nye læringsverktøyene fungerer både på de maritime fagskolene, høgskole og på universitetene. 

Et sekundært mål er at prosjektet skal oppmuntre til økt samarbeid og felleskap mellom faglærere i emnene stabilitet og lastelære på maritime fagskoler og universitet på et nasjonalt plan. Håpet er at prosjektet etablerer en delingskultur blant de høyere maritime undervisningsinstitusjonene (MET) i Norge, som søker at man får en mer kontinuerlig nasjonal kompetanseheving av faglærerne. I tillegg så ønskes det at man får etablert et bedre samarbeid med den maritime næringen. Faglærerne trenger oppdaterte innspill på hvordan undervisningen bør formes for å dekke næringens nåværende og fremtidige behov for kompetanse. 

I del to av prosjektet ønskes det å gjennomføre en kvalitativ konseptstudie. Målet er å se på de nye læringsverktøyene i fagdisiplinen lastebehandling av skip opp mot gjeldende pedagogisk teori. Dette for å gjennomføre en kritisk diskurs og teoretisering over vanlig pedagogisk 

praksis for denne fagdisiplinen i Norge. Hva kjennetegner undervisningen som skjer i dag på et nasjonalt plan og hva bør man vektlegge for fremtiden når man skal forme den fremtidige lasteoffiseren? 

I del tre så ønskes det å gjennomføre en kvantitativ longitudinell studie for å forsøke å se på om det lar seg gjøre å måle om studentenes læringsutbytte har økt etter å ha innført nye læringsverktøy. Prosjektet ønsker å kontrollere om de nye læringsverktøyene kommer næringen og studentene til gode.