PMK-2022_10002 – Forprosjekt 3-årig offisersutdanninger

PMK-2022_10002 – Forprosjekt 3-årig offisersutdanninger

Prosjektets formål er å klargjøre for å innføre et nytt utdanningsløp for dekks- og maskinoffiserer i fagskole som blant annet inkluderer nødvendig praksis for å kunne løse ut laveste sertifikat, hhv. D3 og M4. 

Dagens utdanningsløp er strukturert slik at studenter som er ferdig med 2-årig fagskole ikke har fullført utdannelsen sin, de må også gjennom et godkjent praksisprogram. Ved I tillegg etterspør rederiene høyere startkompetanse. Dagens 2-årige utdanninger bygger på internasjonale konvensjoner, og gir lite rom for det næringen har behov for utover det som omhandler selve sertifiseringen av skipsoffiserene. Den maritime næringen er i stor grad spesialisert, dette medfører et behov for kompetanse som ikke gis i dagens utdanning. Det er i dette prosjektet derfor lagt opp til å legge 30 av 60 studiepoeng i et tredje år til kompetansehevende emner som er i tråd med næringens innspill. 

Prosjektets målsetning er å kunne starte opp et forsøk med 3-årig fagskoleutdanning fra høsten 2024 i samarbeid med fagskolen i Agder. I dette forsøket ligger det en plan om at skolene hver for seg er ansvarlig for gjennomføring av praksis for sine studenter, og at gjennomføring av tilleggsemner er en felles innsats. i dette ligger det at noen emner er felles for begge skolene og noen emner blir spesialiseringer som hver enkelt skole står for på egenhånd. Studenter i 3-årig løp skal kunne ta emner på hvilken som helst av skolene i samarbeidet, uavhengig av hvilken skole man har tilhørighet til. Prosjektet har som mål å utvikle en utdanning som leverer ferdig utdannede kandidater, med høyere startkompetanse i arbeidslivet.