Vil finne rimeligere alternativer til kostbare simulatorer

Vil finne rimeligere alternativer til kostbare simulatorer

Simulatorer brukes mye i maritim utdanning, men nå ser et MARKOM II-prosjekt på andre muligheter.

Simulatorer er et viktig redskap i maritime utdanninger, men de konvensjonelle simulatorene er dyre i innkjøp og drift. Prosjektet Muliggjørende teknologi i fremtidens maritime utdanning som finansieres av HK-Dir gjennom MARKOM II har som mål å finne alternative treningsmetoder i et kost-nytte-perspektiv. Planen er å se på teknologier som kan supplere og på sikt erstatte de konvensjonelle simulatorene.

Prosjektet ledes av Odd Sveinung Hareide i samarbeid med Arnfinn Oksavik og Bjarne Pareliussen – alle ved NTNU Ålesund – mens Universitetet i Tromsø, Fagskolen i Nordland, Fagskolen Møre og Romsdal, Fagskulen Vestland og Universitetet i Sørøst-Norge er med som partnere. I tillegg har de også med private og offentlige aktører i form av Redningsselskapet og Kystverket.

Prosjektleder Odd Sveinung Hareide mener det er en stor fordel at så mange aktører er involvert:

– Det er veldig kjekt at de fleste maritime universitetene og fagskolene er med i prosjektet, for da kan man trekke gode erfaringer fra hverandre. Selv om det ikke er veldig mange i maritim utdanning i Norge, så er det likevel nok til at vi har godt av å snakke sammen og dele erfaringer på tvers og ikke minst utforske ting sammen, slik vi får gjort i dette prosjektet.

Casestudie for Redningsselskapet

Nye muligheter

Hovedaktivitetene i prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1 inneholder workshops med prosjektpartnerne for å identifisere, konkretisere og dele kunnskap rundt bruken av muliggjørende teknologier. Arbeidspakke 2 er en case-studie av den mest lovende muliggjørende teknologien. Arbeidspakke 3 vil være en studie for å identifisere hvorvidt læringseffekten er tilstrekkelig med den muliggjørende teknologien.

Aktørene i prosjektet har begynt med å gå bredt ut og sett på mange ulike teknologier og hvilke muligheter de tilbyr. Blant teknologiene finner vi e-læring og ulike typer simuleringsverkøy på desktop, utvidet virkelighet (Augmented Reality) og virtuell virkelighet (Virtual Reality). Intensjonen er ifølge Hareide å dra nytte av teknologi som i utgangspunktet utvikles innenfor andre felt:

– Det er klart at det er ikke det maritime som driver denne utviklingen. Det er utviklingen innenfor spillindustrien og ikke minst 3D-visualisering som er blant driverne for dette. Tanken er at man kan dra nytte av det som andre har tenkt innenfor andre domener og overføre det til maritim utdanning.

VR virker lovende

Planen er å velge ut den mest lovende muliggjørende teknologien og gjøre en case-studie på denne. Selv om prosjektet pågår fortsatt, så trekker Hareide frem VR som en lovende teknologi:

– Det gjelder spesielt med tanke på fordeler innenfor databasebygging og 3D-visualisering, altså realisme, men også i forhold til kost/nytte. Det er en helt annen pris forbundet med en gaming-PC og et gaming-headset, sett opp mot en tradisjonell maritim simulator som det ofte er forbundet store investeringer med. Det vil fortsatt være lisenser forbundet med bruk av konkrete simuleringsverktøy, men kostnadene er likevel ikke de samme.

Videre sier han at litt av målsetningen med prosjektet er å vise hva som er mulig:

– Da kan også de som jobber med den mer tradisjonelle simuleringen i det maritime se mulighetsrommet og kanskje strekke seg enda lenger. Det er mulig å overføre en del av kunnskapen dit også. Vi ser også at det kanskje ikke er snakk om enten eller, men heller at man kan bruke ulike muliggjørende teknologier til ulike ting. At man er litt mer bevisst på hva man bruker de forskjellige teknologiene til, og ikke minst hva en har tilgjengelig i verktøykassen. Oppsummert kan altså resultatet fra dette prosjektet potensielt være både kostnadsbesparelse, økt tilgjengelighet på simuleringstjenester samt kunnskap om muliggjørende teknologier for maritime simuleringer.